วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

เบญจวรรณ  จินดารัตน์*
อภิชาติ  ทองน้อย**
บทคัดย่อ
     การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้
     1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่มีข้อบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน 
     2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 ก่อนใช้และหลังใช้
     3. เพื่อศึกษาระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  การอ่านและการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2  จำนวน  27  คน 
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  9  แผน  ใช้เวลา  18  ชั่วโมง  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จำนวน  9  เรื่อง 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบฝึกเสริมทักษะ  การอ่านและ
การเขียนแต่ละเรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน 
30  ข้อ  และแบบสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน 
12  ข้อ
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  ค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าความเชื่อมั่น  และการทดสอบค่าที (t-test)

     ผลการศึกษา  พบว่า
     1. ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่มีข้อบกพร่อง
ด้านการอ่านและการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 2 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     2. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
80.08 / 84.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  (E1/E2 = 80/80) 
     3.  ระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านและการเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต  2   เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.72 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.41  และความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
และการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ  0.78

*เบญจวรรณ  จินดารัตน์ : ครูชำนาญการ  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
** อภิชาติ  ทองน้อย : อาจารย์มหาวิทยาลัย, นักวิจัยอิสระ  (ผู้เผยแพร่)
ปีที่เผยแพร่  :  2553


      สงวนลิขสิทธิ์ 
หากต้องการนำเนื้อหาในบทความไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการ 
กรุณาติดต่อขออนุญาตทางอีเมลนี้ : ashtonbkk@gmail.com